ดูแลตนเอง ดูแลสุขภาพ ผู้หญิง

จุดสำคัญของการสอบเทียบ (calibration)

บทสรุปจากการสอบเทียบ(calibration)เมื่อนำมาพิจารณา จะทำให้สามารถระบุได้ว่าวัสดุอุปกรณ์วัดควรจะใช้ต่อไปหรือจำเป็นต้องปรับแต่งข้อสรุปจากการสอบเทียบ ทำให้ ถือใจได้ว่าเครื่องวัดที่ใช้ในการตรวจสอบยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแม่นยำพร้อมกับยอมรับได้ ข้อสรุปการสอบเทียบหลายๆ ครั้ง ยังแสดงให้เห็นคุณสมบัติทางด้านความมั่นคง ( Stability ) ของเครื่องอุปกรณ์วัด

เมื่อไหร่ที่ต้องสอบเทียบ

มักมีคำถามเกิดขึ้นเสมอว่าเครื่องมือวัดใดที่ต้องดำเนินงานสอบเทียบ พร้อมกับจะสอบเทียบบ่อยเพียงใดพอจะกล่าวโดยรวมได้ว่า การสอบเทียบเครื่องอุปกรณ์วัดจะต้องทำขณะใดก็ตามที่ผลลัพธ์การวัดของเครื่องมือวัดนั้นกระทบต่อคุณภาพของข่าวคราวดังนั้น เครื่องมือวัดใดที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณลักษณะของข่าวสารก็ไม่จำเป็นต้องสอบเทียบ การระบุว่าเครื่องมือวัดใดต้องสอบเทียบบ้างอาจจะใช้ข้อสมมติฐานดังนี้ ให้ตั้งคำถามว่าหากเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจอ่านค่าผิดไปจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ จะได้รับผลกระทบที่เสียหายต่อคุณภาพของข้อมูลหรือไม่ หากพบว่าการสำรวจหาขึ้นอยู่กับค่าการอ่านของอุปกรณ์วัดเป็นสำคัญก็แสดงว่าเครื่องวัดนั้น ต้องดำเนินการสอบเทียบพร้อมทั้งอีกกรณีหนึ่งก็คือ เมื่อใดที่เจ้าพนักงานมีเหตุที่จำเป็นต้องปักใจในค่าของเครื่องมือวัดก็ต้องสอบเทียบตัวอย่างเช่น เรื่องของความสะดวก

กิจกรรมสอบเทียบเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ค่าใช้จ่าย แต่การสอบเทียบก็มีความจำเป็นเพราะหากพิเคราะห์ให้ดีจะเห็นว่าค่าความวิบัติที่เกิดขึ้นกับข่าวสาร เมื่อใช้เครื่องมือวัดที่ไม่เป็นมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ซ้ำ อาจสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบเครื่องมือวัด การสอบเทียบที่ทำเหลือความจำเป็นก็อาจก่อให้เกิดผลเสีย งบของที่ทำงานเกินเหตุจำเป็นเช่นเดียวกัน